vrijdag 10 juli 2020
|     Rotterdam  

Wedstrijddetails

Zat
27
Mrt ’37

14:30 uur

Vriendschappelijke
Opening Kuip wedstrijd

Stadion: De Kuip

  37.825 toeschouwers.

Feyenoord

5

2

Beerschot

 
Scheidsrechter:

Basisopstelling

Wisselspelers

Wissels

Geen
Geen

Gele Kaarten

Geen
Geen

Rode Kaarten

Geen
Geen

Doelpuntenmakers

Geen
Geen

Wedstrijdverslag

Op 27 maart 1937 was het dan zover. De Kuip, het nieuwe stadion van Feijenoord, werd geopend. Er werd eerst estafette gelopen over de volgende route: Oude terrein, Kromme Zandweg, Dortschestraatweg, Dortschelaan, Putschelaan tot Hillevliet, Slaghekstraat, Beijerlandselaan, 2e Rosestraat. Rosestraat, Roentgenstraat, Oranjeboomstraat, Kreekweg, Stadion Feijenoord. Om 2.55 verscheen de laatste estafetteloper met de estafettevlag onder de eretribune door het stadion in om vervolgens een ronde om het veld te lopen.

Daarna werd het stadion door de vertegenwoordiger van H.M. de Koningin, kamerheer Dhr. de Beaufort geopend met de woorden: “IN NAAM VAN H.M. DE KONINGIN VERKLAAR IK HET STADION VOOR GEOPEND.”

openingkuip.jpg
De burgemeester van Rotterdam, dhr. Drooglever – Fortuyn
mocht voor het eerst aftrappen in De Kuip.

De opstelling van Feijenoord was alsvolgt:

Van Male
De Groot Van de Heide
Bas Paauwe Kuppen Van Heel
Linssen Smits Vrauwdeunt Vente Kantebeen


dekuip1937.JPG

Het was koud en guur op 27 maart 1937, de dag dat de Kuip werd geopend. Detoeschouwers moesten zich stevig inpakken, vooral diegenen die onoverdektzaten. De spelers kleumden, want toespraken van Belangrijke Gasten waren indie tijd nog echte verhalen met volzinnen. En aangezien van de voetballersniet werd verwacht dat ze als een zoutzak toekeken tijdens de plechtigemomenten voor de eerste aftrap doorstonden zij een paar zware minuten,waarin een overtrekkende sneeuwbui het nog erger maakte. Bekijkbijvoorbeeld eens de foto waarop burgemeester P. Drooglever Fortuyn deeerste aftrap verricht en let op de spelers in zijn buurt. Links staatManus Vrauwdeunt, die met een geconcentreerde blik de wegvliegende balnakijkt en met zijn linkerbeen de eerste aanzet maakt voor een sprint.
“Eindelijk beweging in de tent,” hoor je hem bijna denken. Zo ver is LeenVente nog niet, die tussen de ambtsvader en Feyenoord-voorzitter VanZandvliet staat. Met zijn handen in elkaar tegen de kou volgt hij eveneensde bal, maar tegelijkertijd lijkt hij in een soort ‘onderkoelings-trance’te verkeren. Even later zou hij wel het eerste doelpunt in het nieuweStadion maken, dus zo erg was het nu ook weer niet. Maar hoe stond het metde agenten die binnen en buiten het stadion de enorme menigte in de gatenhielden? Die zullen het ook wel erg koud hebben gehad, al hadden ze hetdruk. Gelukkig was er koffie gezet.
De Rotterdamse politie had die dag 223 agenten tot haar beschikking. DeMotorbrigade deed het met 40 man, hun bereden collega’s met 28 en er waren30 eenheden van de Speciale Diensten. Ruim honderd gewone dienders uitverschillende afdelingen patrouilleerden om het verkeer te leiden,foutparkeerders tegen te houden en venters weg te sturen. Tot slot liepener nog zeven politiemannen rond die onderdeel uitmaakten van de Anti-LawaaiEenheid. Aldus het speciale dienstrooster dat opgesteld was voor 27 maart1937.
De voorbereidingen voor de openingsplechtigheid waren zo’n twee wekendaarvoor begonnen. Natuurlijk had de politie wel ervaring met grotesportbijeenkomsten, maar het handhaven van de orde onder tienduizendenmensen was een heel ander verhaal. Uit de weekrapporten van dehoofdcommissaris aan de burgemeester van eind jaren dertig bijvoorbeeldblijkt dat de politie in die tijd de handen vooral vol had aan politiekeoproerkraaiers en niet aan voetbalvandalen. Bijna dagelijks was er eenbijeenkomst van leden van de Communistische Partij of de RevolutionairSocialisten. Vooraanstaande radikaal-linkse leiders als David Wijnkoop enHenk Sneevliet probeerden de stemmingen tegen het kapitalisme en hetfascisme te mobiliseren, maar slaagden daar volgens de politie maar zeldenin. “Honderd man aanwezig op een protestvergadering met sprekers van hetBolsjewistische Initiatief. Geen problemen.”
Aan de andere zijde van het politieke spektrum opereerden denationaal-socialisten en de anti-semieten. Ook deze bijeenkomsten enaktiviteiten trokken de aandacht van de politie. Vooral de posters voljodenhaat van de Misthoorn of de parades van de NSB en het Zwarte Frontwerden met een scheef oog gevolgd. Maar ook hier meldde de commissarisweinig onoverkomelijke problemen. Zo nu en dan werd met de sabel eenopdringerige linkse of rechtse menigte verjaagd, maar de weekrapportenmaakten niet veel melding van deze grotere demonstraties.
E?n keer kwamen de agenten in aanraking met een zich merkwaardig gedragendebootsman, die in een havencaf? een onheilspellende boodschap uitte. “Deverdachte deelde enkele aanwezige militairen mede,” schreef het rapport,”dat volgens een Antwerpse caf?houder Nederland in april 1940 in oorlog zougeraken. De militairen vonden dit verdacht en hadden daarop de politieopgebeld. Bij een aan boord van schip ingesteld onderzoek is nietsverdachts gevonden.” De bootsman kon weer gaan.
Verder kende Rotterdam natuurlijk gewoon de dagelijkse problemen. In Westbrandde een huis af, in het centrum werd een ongeluk gemeld en iemandmeldde dat hij een wortel had gevonden. Allemaal heel andere koek dan eenmassale voetbalwedstrijd, dus. Een gedegen voorbereiding was daarom geenoverbodige luxe, omdat de verwachte massa van 27 maart groter kon zijn danooit in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Tenslotte was de Kuip twee keerzo groot als het Olympisch Stadion, dat tot dan toe de grootste groepvoetballiefhebbers herbergde.
Op 13 maart was het ontwerp voor de verkeersregeling Feyenoord-stadiongereed. “De gehele verkeersregeling om en nabij het Stadion wordtopgedragen aan de Commissarissen van Politie van de Actieve Dienst, namenswie de afdeling Verkeers- en Vervoerwezen met de uitvoering zal wordenbelast, terwijl de Commissaris van Politie in de Tweede Afdeling wordtverzocht de benodigde maatregelen te nemen voor wat betreft de regelingbinnen het Stadion.” De volgende bijeenkomst stond gepland voordinsdagochtend 16 maart om half elf. Stipt.
In die laatste weken werd regelmatig met elkaar gesproken. Zo werd deopdracht verstrekt aan de inspecteur van de Afdeling Drankwet en OpenbareVermakelijkheden om rechercheurs vrij te maken “ter wering van opkopers”.De Afdelingshoofden werden ook officieel ingelicht. “Ik heb de eer U teberichten, dat het personeel Uwer Afdeling dat gedetacheerd wordt bij deregeling van het Verkeer bij het Feyenoord-Stadion op Zaterdag 27 maarta.s. om 8.50 voormiddags moet present zijn aan het Oude Raadhuis. Een iedermoet voorzien zijn van broodvoeding voor tweemaal. Gerekend wordt dat ‘smorgens, na afloop van theorie, brood gegeten wordt aan het Oude Raadhuis.”
De werkdag zou naar verwachting duren tot 18.00 uur.
Op de openingsdag arriveerden alle manschappen om 8.50 uur voor de theorie,de mondelinge instructies. Daar werd onder andere verteld dat de fietsershun voertuigen moesten stallen op de Riederlaan en dat alleen auto’s meteen witte kaart met rode afdruk naar Parkeerplaats A mochten. Rond halftwaalf was het tijd om te vertrekken, om de plaatsen in te nemen aan deOlympiaweg. De Eerste Afdeling ging lopend naar het Stadion, waar deSpeciale Diensten met de Motorbrigade meereden. De agenten van deAnti-Lawaai Dienst gingen op eigen gelegenheid en de Tweede Afdeling moest”naar eigen verkiezing te voet of rijwiel”. Als ze maar op tijd waren.
Rond een uur of twee arriveerde de massa, waarvan een relatief kleingedeelte zich verplaatste met een auto. De grootste groep betrad lopend deingangen, mede omdat het Feyenoord-bestuur de leden en donateurs verzochthad niet overal in de omgeving fietsen te stallen. Dat zag er maar slordiguit en gaf een slechte indruk aan de buitenwereld. De Feyenoorders in dietijd gehoorzaamden gewoon en kozen een ander vervoermiddel. De eerste keerdat er een enorme verkeerschaos ontstond rond de Kuip was tijdensNederland-Belgi? op 2 mei 1937, waardoor een groot aantal toeschouwers pasin de rust hun plek bereikten. Aangezien de Amsterdamse kranten die filesaangrepen om Rotterdam te promoveren tot een stad waar nooit meer ietsbelangrijks mocht gebeuren, was de oproep van het Feyenoord-bestuur om telopen dus niet eens zo’n slecht plan.
Hoe de dag precies is verlopen voor de aanwezige agenten is niet bekend,behalve dat ze op de helft van hun werkdag tot rust konden komen met eenwarme bak koffie. Ook hier had de korpsleiding niets overgelaten aan hettoeval en zorg gedragen voor een Regeling voor het verstrekken vanwarm-drinken. Op het Bureau Nassaukade werden 63 mensen verwacht die zelfhun mokken meenamen. Bij het Stadion zelf beschikten de 105 agenten nietzelf over een beker, zodat die door de koffieschenkers mee moesten wordengenomen. De regeling zei niets over suiker en koekjes.
Rond zes uur ’s avonds stroomde de omgeving weer leeg en was de werkdagvoor de dienders afgelopen. Ongetwijfeld een koude en natte middag, maarvermoedelijk zullen weinig van de 37.825 toeschouwers daar lang over hebbennagedacht.


FR-Fanatic.nl © 2005 - 2016 All Rights Reserved | Dank aan: Feyenoord Headliner & Feyenoord Headlinez & Feyenoord Nieuwsbreak | Bronnen | Version 5.1